Posted on

آزمون برابری واریانس های دو جامعه

برای آزمون برابری واریانس های دو جامعه از تابع ()vat.test استفاده می شود. شناسه های این تابع بردار مشاهدات نمونه از جامعه اول و بردار مشاهدات نمونه از جامعه دوم هستند. شناسه های اختیاری conf.level و alternative نیز در این تابع کاربرد دارد. در زیر مثالی از کاربرد این تابع را آورده شده است.

drug<-c(10,12,11,14,8,9,13,15,7,16)
placebo<-c(13,10,17,21,11,15,14,16,18,24)
var.test(drug,placebo)

F test to compare two variances

data: drug and placebo
F = 0.48845, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.3008
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.1213252 1.9665158
sample estimates:
ratio of variances
0.4884547

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *