Posted on

آمار توصیفی در SAS

برای تحلیل توصیفی داده های کمی در نرم افزار SAS از سه روش می توان استفاده کرد که به ترتیب در ادامه توضیح داده می شود.

  • روش means

دستور اجرای این روش به این صورت تعریف می شود:

Proc means data=dataname option;

Var varname;

run;

 در این دستور پس از وارد کردن نام داده ها (dataname) در شناسه option دستورات زیر را می توان وارد کرد:

N تعداد مشاهدات Cv ضریب تغییرات
Mean میانگین Skewness چولگی
Var واریانس Kurtosis کشیدگی
Std انحراف استاندارد T آماره t (آزمون صفر بودن میانگین)
Stderr خطای استاندارد PRT p-value
Min مینیمم مقدار Maxdec=n حداکثر اعشار در محاسبات
Max ماکزیمم مقدار CSS مجموع مربع انحراف از میانگین
Range برد uss مجموع مربع داده ها

در صورتی که هیچ کدام از موارد بالا وارد نشود به صورت پیش فرض تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم و ماکزیمم در خروجی گزارش می شود.

  • روش univariate

دستور اجرای این روش به این صورت تعریف می شود:

Proc univariate data=dataname option;

Var varnames;

Histogram varname/distribute;

Probplot varname/distribute ;

Qqplot  varname/distribute;

در این دستور در شناسه option  

  1. دستور plot برای رسم نمودار جعبه ای، احتمال نرمال و ساقه برگ
  2. دستور normal برای آزمون نرمالیتی
  3. Mu0=c برای آزمون برابری میانگین با مقدار مفروض c

همچنین شناسه histogram ، probplot  و qqplot برای رسم نمودارهای مربوطه به صورت مجزا در ادامه دستور نوشته می شوند. نرم افزار SAS  این قابلیت را دارد که توزیع مورد نظر در رسم نمودارها را محقق مشخص نماید.

  • روش capability

دستور اجرای این روش به این صورت تعریف می شود:

Proc capability option;

Var varname;

histogram varname/distribute;

qqplot varname;

ppplot varname;

probplot varname;

cdfplot varname;

در شناسه option:

  1. Normaltest آزمون نرمالیتی را اجرا می کند.
  2. Freq فراوانی هر مقدار از متغیر را نمایش می دهد.
  3. Mods مقدار مد راگزارش می کند.
  4. Muo=c آزمون برابری میانگین با مقدار مفروض c را انجام می دهد.

دستور cdfplot در این رویه نمودار تابع توزیع تجمعی را رسم می کند.

برای تحلیل توصیفی داده های کیفی از دستور زیر استفاده می شود:

Proc freq Data=dataname;

Tables varname;

Run;

با این دستور جدول فراوانی برای متغیرهای معرفی شده گزارش می شود.

برای رسم نمودار میله ای داریم:

Title ‘YOUR TITLE’;

Proc gchart Data=dataname;

Vbar varname;

Run;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *