Posted on

آمار توصیفی در stata

برای تحلیل توصیفی داده ها از دستور زیر استفاده می شود:

Summarize[varlist][if][in][weight][,option]

شناسه Option شامل دستورات زیر است:

Detail: آماره های اضافه را گزارش می کند.

Meanonly: محاسبه میانگین بدون خروجی – همزمان با detail به کار نمی رود.

Format: نمایش خلاصه آماری با فرمت متغیرها

Separator: خط جدا کننده متغیرها

منوها:

Statistics > Summaries, tables, and tests > Summary and descriptive statistics > Summary statistics

مثال:

  • استفاده از مجموعه داده  auto  در فایل داده های نرم افزارstata

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *