Posted on

آزمون t در sas

برای بررسی میانگین جامعه از آزمون t-test استفاده می کنیم. مقایسه میانگین جامعه با یک مقدار عددی ثابت (c) ، مقایسه میانگین دو گروه مستقل و همچنین دو گروه وابسته (زوجی) با استفاده از این آزمون انجام می شود. برای اجرای این آزمون در نرم افزار sas دستورات زیر به کار می رود.

آزمون برابری میانگین یک جامعه با مقدار عددی ثابت

proc ttest h0=c;
var varname;

مثال- یک دامپزشک علاقه مند است مقدار سطح قند خون نوعی حیوان پس از تزریق آدرنالین را بررسی کند. با توجه به اطلاعات قبلی دامپزشک می خواهد آزمایش کند آیا میانگین سطح قند خون این حیوان با مقدار میانگین 126 در دسترس یکسان است یا خیر. نمونه ای از 55 حیوان اندازه گیری و ثبت شده است:

142 110 133 128 129 130 121 123
116 115 130 131 127 136 148 121
102 137 119 119 137 124 114 128
125 127 131 123 133 124 130 138
131 123 139 137 132 129 120 141
120 149 143 124 116 119 129 124
123 117 126 118 109 123 136

proc ttest h0=126;
var glucose;

با توجه به مقدار p-value میانگین سطح قند خون این حیوان تفاوت معنی داری با مقدار 126 ندارد. به طور پیش فرض آزمون در سطح معنی داری 95 درصد انجام می شود.

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته (زوجی)

proc ttest;
paired a*b;

مثال- اندازه قدرت فشار دست چپ و دست راست 10 نفر نویسنده چپ دست را ثبت کرده اند. آیا این داده ها تاییدی بر این ادعا است که افرادی که با دست چپ می نویسند قدرت فشار بیشتری در دست چپ دارند؟

lefthand: 140 90 125 130 95 121 85 97 131 110
righthand: 138 87 110 132 96 120 86 90 129 100

proc ttest;
paired lefthand*righthand;

میزان اختلاف فشار دست راست از دست چپ کم می شود و این اختلاف تفاوت معنی داری با صفر ندارد. در واقع فشار دو دست در افرادی که با دست چپ می نویسند تفاوتی ندارد. (p-value=0.0668)

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل:

proc ttest;
class groupvar;
var varname;

مثال- برای بررسی اثر یک دوز داروی بی حسی دندان آن را بر روی 15 نفر مرد و 15 نفر زن آزمایش کرده و زمان واکنش آنها نسبت به دارو ثبت شده است. آیا بین میانگین زمان تاثیرگذاری دارو در مرد و زن تفاوتی وجود دارد؟

male: 4.33 5.28 3.50 4.75 5.21 5.04 4.88 4.28 4.12 3.98 4.89 4.04 4.40 4.59 6.27

female: 3.81 4.61 4.47 3.53 4.33 5.70 4.80 4.43 4.01 2.55 5.41 3.08 5.06 6.11 3.10

توجه داشته باشید که در هنگام ورود داده ها در نرم افزار داده های فوق در یک متغیر (time) ثبت شده و متغیر group با کد 0 برای مرد و کد 1 برای زن تعریف می شود.

proc ttest;
class group;
var time;

در اینجا نیز با توجه به مقدار p-value تفاوت معنی داری بین مدت زمان تاثیر دارو بر روی مرد و زن نیست. به عبارت دیگر میانگین مدت زمان تاثیر دارو بر روی مردان با میانگین مدت زمان تاثیر دارو بر زنان تفاوتی ندارد.

برای تغییر سطح معنی داری alpha از دستور alpha=a که a مقداری بین 0 و 1 است در ادامه proc ttest استفاده می کنیم.(proc ttest alpha=0.01)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *