Posted on

ضریب همبستگی در sas

تجزیه و تحلیل همبستگی داده ها در نرم افزار sas با proc corr انجام می شود. شکل کلی این دستور به صورت زیر تعریف می شود:

proc corr data=dataname options;
var varnames;
run;

که زیر دستور options شامل موارد زیر است:

pearson گزارش ضریب همبستگی پیرسن
spearman گزارش ضریب همبستگی اسپیرمن
kendall گزارش ضریب همبستگی تو کندال
cov گزارش ماتریش کواریانس
nosimple عدم گزارش خلاصه توصیفی داده ها
noprob عدم گزارش p-value
nomiss حذف داده های گم شده از تحلیل

مثال- مشاوری علاقه مند به بررسی رابطه بین نمره کتبی و نمره شفاهی یک درس در بین دانشجویان است. داده های زیر نتایج بررسی 15 دانشجو است:

x: 41 39 53 67 61 67 46 50 55 72 63 59 53 62 65
y: 29 19 30 27 28 27 22 29 24 33 25 20 28 22 27

proc corr data=test cov;
var x y;
run;

همانطور که در تصویر مشاهده می شود ماتریس واریانس کواریانس برای دو متغیر x و y گزارش شده است سپس یک خلاصه ای از آمار توصیفی این دو متغیر گزارش می شود و در انتها جدول ضریب همبستگی پیرسن و مقادیر p-value برای آزمون برابری با صفر ارائه شده است.

مثال- دو داور با مقیاس 10 به پنج شرکت کننده در مسابقه امتیاز می دهند. جهت بررسی ارتباط این دو درجه بندی داریم:

d1: 6 9 2 8 5
d2: 8 10 4 7 3

proc corr data=test spearman kendall;
var d1 d2;
run;

پس از گزارش آمار توصیفی ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تو کندال به ترتیب نمایش داده شده است که هر دو مقدار بالایی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *