Posted on

تحلیل رگرسیون خطی در sas

تجزیه و تحلیل رگرسیون یکی از اصلی ترین روش های آماری است که در ارتباط با فرمولبندی مدلهای ریاضی است. این مدل ها تعیین کننده شکل روابط بین متغیرها هستند. این تحلیل در نرم افزار sas با proc reg اجرا می شود که در ادامه صورت کلی و سپس مثالی ارائه شده است.

درستور کلی این رویه به صورت زیر است:

peoc reg data=dataname;
model dependentvar=indpvar1 indpvar2 …;
run;

مثال- در آزمایشی با 10 اتومبیل بر اساس مقدار ماده اضافه شده x مقدار کاهش اکسید ازت y اندازه گیری شده است. برای بررسی رابطه این دو مدل رگرسیونی را اجرا می کنیم:

x: 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7
y: 2.1 2.5 3.1 3.0 3.8 3.2 4.3 3.9 4.4 4.8

proc reg data=test;
model y=x;
run;

با توجه به مقادیر p-value فرض عدم وجود رابطه خطی بین x و y رد می شود و ماده اضافه شده در کاهش میزان اکسید ازت موثر است. همچنین با توجه به مقدار R-square=89% معادله رگرسیونی تقریبا 89 درصد تغییرات را به خود اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *