Continue reading Regression with SAS-4

Regression with SAS-4

روشهای رگرسیون Robust رگرسیون با خطای استاندارد Robust استفاده از proc Genmod برای داده های خوشه بتدی شده رگرسیون Robust رگرسیون چندکی رگرسیون خطی اجباری رگرسیون با داده های سانسور و بریده شده رگرسیون با  داده های سانسور شده رگرسیون با داده های بریده شده رگرسیون با خطای اندازه گیری مدل های رگرسیونی معادله چندگانه…

Read more Regression with SAS-4 3 Comments on Regression with SAS-4
Continue reading Regression with SAS-3

Regression with SAS-3

رگرسیون با پیشگوی رسته‌ای رگرسیون با متغیر 0/1 رگرسیون با متغیر 1/2 رگرسیون با متغیر 1/2/3 رگرسیون با متغیر پیشگو چند رسته‌ای پیشگوهای رسته‌ای با اثر متقابل متغیرهای پیوسته و رسته‌ای اثر متقابل متغیر پیوسته با متغیر رسته‌ای 0/1 متغیر پیوسته و رسته‌ای ، اثر متقابل با متغیر 1/2/3 خلاصه مقدمه در دو درس قبل…

Read more Regression with SAS-3 64 Comments on Regression with SAS-3
Continue reading Regression with SAS-2

Regression with SAS-2

تشخیص رگرسیون داده های غیر معمول و موثر آزمون نرمال بودن باقیمانده ها آزمون ثابت بودن واریانس خطاها آزمون همخطی چندگانه آزمون غیر خطی بودن معیارهای مدل مساله استقلال خلاصه تشخیص رگرسیون در درس قبل به چگونگی اجرای رگرسیون خطی معمولی در SAS پرداختیم، که روش‌هایی برای آزمون توزیع متغیرها و بررسی نرمال بودن توزیع…

Read more Regression with SAS-2 1 Comment on Regression with SAS-2
Continue reading Regression with SAS -1

Regression with SAS -1

مقدمه تحلیل رگرسیون اولیه آزمون داده‌ها رگرسیون خطی ساده رگرسیون چندگانه تبدیل متغیرها خلاصه مقدمه این کتاب الکترونیک کتاب اول از چهار کتابی است که عناوین متفاوتی درباره استفاده از نرم‌افزار SAS در تحلیل رگرسیون را پشتیبانی می‌کند. باید تأکید کرد که این کتاب درباره تحلیل داده‌ها بوده و روش تحلیل رگرسیون را با استفاده…

Read more Regression with SAS -1 0 Comment on Regression with SAS -1
Continue reading تحلیل رگرسیون خطی در sas

تحلیل رگرسیون خطی در sas

تجزیه و تحلیل رگرسیون یکی از اصلی ترین روش های آماری است که در ارتباط با فرمولبندی مدلهای ریاضی است. این مدل ها تعیین کننده شکل روابط بین متغیرها هستند. این تحلیل در نرم افزار sas با proc reg اجرا می شود که در ادامه صورت کلی و سپس مثالی ارائه شده است. درستور کلی…

Read more تحلیل رگرسیون خطی در sas 0 Comment on تحلیل رگرسیون خطی در sas
Continue reading ضریب همبستگی در sas

ضریب همبستگی در sas

تجزیه و تحلیل همبستگی داده ها در نرم افزار sas با proc corr انجام می شود. شکل کلی این دستور به صورت زیر تعریف می شود: proc corr data=dataname options; var varnames; run; که زیر دستور options شامل موارد زیر است: pearson گزارش ضریب همبستگی پیرسن spearman گزارش ضریب همبستگی اسپیرمن kendall گزارش ضریب همبستگی…

Read more ضریب همبستگی در sas 0 Comment on ضریب همبستگی در sas
Continue reading آنالیز واریانس یک طرفه در sas

آنالیز واریانس یک طرفه در sas

برای اجرای تحلیل واریانس در نرم افزار sas از دو دستور استفاده می شود. proc anova; class factorname; model dependentvar=factorname; means factors/options; در option می توان نوع آزمون تعقیبی چون دانکن، بونفرونی، شفه و کمترین مجموع مربعات را به تحلیل اضافه نمود. همچنین می توان مقدار سطح معنی داری که به طور پیش فرض 0.05…

Read more آنالیز واریانس یک طرفه در sas 2 Comments on آنالیز واریانس یک طرفه در sas
Continue reading آزمون t در sas

آزمون t در sas

برای بررسی میانگین جامعه از آزمون t-test استفاده می کنیم. مقایسه میانگین جامعه با یک مقدار عددی ثابت (c) ، مقایسه میانگین دو گروه مستقل و همچنین دو گروه وابسته (زوجی) با استفاده از این آزمون انجام می شود. برای اجرای این آزمون در نرم افزار sas دستورات زیر به کار می رود. آزمون برابری…

Read more آزمون t در sas 0 Comment on آزمون t در sas
Continue reading آمار توصیفی در SAS

آمار توصیفی در SAS

برای تحلیل توصیفی داده های کمی در نرم افزار SAS از سه روش می توان استفاده کرد که به ترتیب در ادامه توضیح داده می شود. روش means دستور اجرای این روش به این صورت تعریف می شود: Proc means data=dataname option; Var varname; run;  در این دستور پس از وارد کردن نام داده ها…

Read more آمار توصیفی در SAS 0 Comment on آمار توصیفی در SAS
Continue reading معرفی داده ها در SAS

معرفی داده ها در SAS

معرفی داده ها با صفحه کلید: برای وارد کردن داده ها در نرم افزار sas با استفاده از صفحه کلید از دستور زیر استفاده می کنیم: Data dataname; Input varname; Cards; data run; به جای dataname نام داده ها وارد می شود. نام متغیر به جای varname می نشیند. اگر متغیر رشته ای باشد بعد…

Read more معرفی داده ها در SAS 0 Comment on معرفی داده ها در SAS