Continue reading Explore in Spss

Explore in Spss

روش Explore خلاصه آماری و نمایش گرافیکی برای همه یا گروهی از مشاهدات را گزارش می­کند. دلایل بسیاری برای استفاده از روش Explore وجود دارد: نمایش داده­ها، شناسایی داده­های پرت، آمار توصیفی، چک کردن فرضیات و بررسی تفاوت بین زیرمجموعه­ها (گروهی از مشاهدات). نمایش داده­ها مقادیر غیرمعمول ، مقادیر بسیار بزرگ، گپ در داده­ها یا…

Read more Explore in Spss 0 Comment on Explore in Spss
Continue reading Descriptives in Spss

Descriptives in Spss

روش Descriptives خلاصه آماری تک متغیره برای چند متغیر را در یک جدول گزارش می­کند و مقادیر استاندارد شده ( مقادیر z) را محاسبه می­کند. متغیر ها را می­توان بر اساس اندازه میانگین آن­ها ( به ترتیب صعودی یا نزولی)، حروف الفبا و با ترتیب انتخاب متغیرها (پیش فرض نرم­افزار) مرتب کرد. با ذخیره مقادیر…

Read more Descriptives in Spss 0 Comment on Descriptives in Spss
Continue reading Frequencies in Spss

Frequencies in Spss

Frequencies آماره­ها و نمودارهایی که برای توصیف انواع متغیرها مفید است را تهیه می­کند. برای شروع بررسی  مجموعه داده­ها این روش بسیار مناسب است. برای گزارش فراوانی و نمودار میله­ای، می­توان ترتیب نمایش داده­ها را به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب کرد و یا می­توان ترتیب دسته­ها را براساس فراوانی آن­ها قرار داد. وقتی یک…

Read more Frequencies in Spss 0 Comment on Frequencies in Spss
Continue reading codebook in Spss

codebook in Spss

Codebook اطلاعاتی مانند نام متغیر، برچسب متغیر، برچسب مقادیر، مقادیر گمشده و خلاصه آماری را برای همه متغیرها یا متغیرها مشخص‌شده و مجموعه پاسخ چندگانه برای مجموعه داده فعال گزارش می‌کند. برای متغیرهای اسمی و رتبه‌ای و مجموعه‌های چند پاسخ، خلاصه آماری شامل تعداد و درصدها است. برای متغیرهای عددی خلاصه آماری میانگین، انحراف استاندارد…

Read more codebook in Spss 11 Comments on codebook in Spss
Continue reading آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS

آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS

مسیر اول: Analyze > Report > Case summaries مسیر دوم: Analyze > Descriptive statistics > descriptive مسیر سوم: َAnalyze > Descriptive statistics > Explore مسیر چهارم: Analyze > Compare means > means مسیر پنجم: Analyze > Descriptive statistics > Frequencies

Read more آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS 0 Comment on آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS