Continue reading آمار توصیفی در stata

آمار توصیفی در stata

برای تحلیل توصیفی داده ها از دستور زیر استفاده می شود: Summarize[varlist][if][in][weight][,option] شناسه Option شامل دستورات زیر است: Detail: آماره های اضافه را گزارش می کند. Meanonly: محاسبه میانگین بدون خروجی – همزمان با detail به کار نمی رود. Format: نمایش خلاصه آماری با فرمت متغیرها Separator: خط جدا کننده متغیرها منوها: Statistics > Summaries,…

Read more آمار توصیفی در stata 0 Comment on آمار توصیفی در stata