Continue reading Regression with SAS-4

Regression with SAS-4

روشهای رگرسیون Robust رگرسیون با خطای استاندارد Robust استفاده از proc Genmod برای داده های خوشه بتدی شده رگرسیون Robust رگرسیون چندکی رگرسیون خطی اجباری رگرسیون با داده های سانسور و بریده شده رگرسیون با  داده های سانسور شده رگرسیون با داده های بریده شده رگرسیون با خطای اندازه گیری مدل های رگرسیونی معادله چندگانه…

Read more Regression with SAS-4 3 Comments on Regression with SAS-4
Continue reading Regression with SAS-3

Regression with SAS-3

رگرسیون با پیشگوی رسته‌ای رگرسیون با متغیر 0/1 رگرسیون با متغیر 1/2 رگرسیون با متغیر 1/2/3 رگرسیون با متغیر پیشگو چند رسته‌ای پیشگوهای رسته‌ای با اثر متقابل متغیرهای پیوسته و رسته‌ای اثر متقابل متغیر پیوسته با متغیر رسته‌ای 0/1 متغیر پیوسته و رسته‌ای ، اثر متقابل با متغیر 1/2/3 خلاصه مقدمه در دو درس قبل…

Read more Regression with SAS-3 64 Comments on Regression with SAS-3
Continue reading Regression with SAS-2

Regression with SAS-2

تشخیص رگرسیون داده های غیر معمول و موثر آزمون نرمال بودن باقیمانده ها آزمون ثابت بودن واریانس خطاها آزمون همخطی چندگانه آزمون غیر خطی بودن معیارهای مدل مساله استقلال خلاصه تشخیص رگرسیون در درس قبل به چگونگی اجرای رگرسیون خطی معمولی در SAS پرداختیم، که روش‌هایی برای آزمون توزیع متغیرها و بررسی نرمال بودن توزیع…

Read more Regression with SAS-2 1 Comment on Regression with SAS-2
Continue reading Regression with SAS -1

Regression with SAS -1

مقدمه تحلیل رگرسیون اولیه آزمون داده‌ها رگرسیون خطی ساده رگرسیون چندگانه تبدیل متغیرها خلاصه مقدمه این کتاب الکترونیک کتاب اول از چهار کتابی است که عناوین متفاوتی درباره استفاده از نرم‌افزار SAS در تحلیل رگرسیون را پشتیبانی می‌کند. باید تأکید کرد که این کتاب درباره تحلیل داده‌ها بوده و روش تحلیل رگرسیون را با استفاده…

Read more Regression with SAS -1 0 Comment on Regression with SAS -1
Continue reading رگرسیون خطی ساده در R

رگرسیون خطی ساده در R

وزن (بر حسب پوند) و سن یک نمونه تصادفی از مردان ثبت شده است، می خواهیم معادله خط رگرسیونی را پیدا کنیم. w<-c(165,167,180,195,212,175,190,210,200,159,172,189,168,174,183,190,195,180,182,220) age<-c(18,23,25,35,53,54,34,49,50,19,23,42,18,39,37,25,42,45,30,52) در بررسی رابطه میان دو متغیر نخستین گام رسم نمودار پراکنش است. plot(age,w) نمودار پراکنش یک روند خطی با شیب مثبت را نشان می دهد. برای برازش خط رگرسیونی از تابع…

Read more رگرسیون خطی ساده در R 1 Comment on رگرسیون خطی ساده در R