Continue reading Regression with SAS-3

Regression with SAS-3

رگرسیون با پیشگوی رسته‌ای رگرسیون با متغیر 0/1 رگرسیون با متغیر 1/2 رگرسیون با متغیر 1/2/3 رگرسیون با متغیر پیشگو چند رسته‌ای پیشگوهای رسته‌ای با اثر متقابل متغیرهای پیوسته و رسته‌ای اثر متقابل متغیر پیوسته با متغیر رسته‌ای 0/1 متغیر پیوسته و رسته‌ای ، اثر متقابل با متغیر 1/2/3 خلاصه مقدمه در دو درس قبل…

Read more Regression with SAS-3 64 Comments on Regression with SAS-3
Continue reading Regression with SAS-2

Regression with SAS-2

تشخیص رگرسیون داده های غیر معمول و موثر آزمون نرمال بودن باقیمانده ها آزمون ثابت بودن واریانس خطاها آزمون همخطی چندگانه آزمون غیر خطی بودن معیارهای مدل مساله استقلال خلاصه تشخیص رگرسیون در درس قبل به چگونگی اجرای رگرسیون خطی معمولی در SAS پرداختیم، که روش‌هایی برای آزمون توزیع متغیرها و بررسی نرمال بودن توزیع…

Read more Regression with SAS-2 1 Comment on Regression with SAS-2
Continue reading Regression with SAS -1

Regression with SAS -1

مقدمه تحلیل رگرسیون اولیه آزمون داده‌ها رگرسیون خطی ساده رگرسیون چندگانه تبدیل متغیرها خلاصه مقدمه این کتاب الکترونیک کتاب اول از چهار کتابی است که عناوین متفاوتی درباره استفاده از نرم‌افزار SAS در تحلیل رگرسیون را پشتیبانی می‌کند. باید تأکید کرد که این کتاب درباره تحلیل داده‌ها بوده و روش تحلیل رگرسیون را با استفاده…

Read more Regression with SAS -1 0 Comment on Regression with SAS -1