Continue reading Regression with SAS-4

Regression with SAS-4

روشهای رگرسیون Robust رگرسیون با خطای استاندارد Robust استفاده از proc Genmod برای داده های خوشه بتدی شده رگرسیون Robust رگرسیون چندکی رگرسیون خطی اجباری رگرسیون با داده های سانسور و بریده شده رگرسیون با  داده های سانسور شده رگرسیون با داده های بریده شده رگرسیون با خطای اندازه گیری مدل های رگرسیونی معادله چندگانه…

Read more Regression with SAS-4 3 Comments on Regression with SAS-4
Continue reading Regression with SAS-3

Regression with SAS-3

رگرسیون با پیشگوی رسته‌ای رگرسیون با متغیر 0/1 رگرسیون با متغیر 1/2 رگرسیون با متغیر 1/2/3 رگرسیون با متغیر پیشگو چند رسته‌ای پیشگوهای رسته‌ای با اثر متقابل متغیرهای پیوسته و رسته‌ای اثر متقابل متغیر پیوسته با متغیر رسته‌ای 0/1 متغیر پیوسته و رسته‌ای ، اثر متقابل با متغیر 1/2/3 خلاصه مقدمه در دو درس قبل…

Read more Regression with SAS-3 64 Comments on Regression with SAS-3
Continue reading Explore in Spss

Explore in Spss

روش Explore خلاصه آماری و نمایش گرافیکی برای همه یا گروهی از مشاهدات را گزارش می­کند. دلایل بسیاری برای استفاده از روش Explore وجود دارد: نمایش داده­ها، شناسایی داده­های پرت، آمار توصیفی، چک کردن فرضیات و بررسی تفاوت بین زیرمجموعه­ها (گروهی از مشاهدات). نمایش داده­ها مقادیر غیرمعمول ، مقادیر بسیار بزرگ، گپ در داده­ها یا…

Read more Explore in Spss 0 Comment on Explore in Spss
Continue reading Descriptives in Spss

Descriptives in Spss

روش Descriptives خلاصه آماری تک متغیره برای چند متغیر را در یک جدول گزارش می­کند و مقادیر استاندارد شده ( مقادیر z) را محاسبه می­کند. متغیر ها را می­توان بر اساس اندازه میانگین آن­ها ( به ترتیب صعودی یا نزولی)، حروف الفبا و با ترتیب انتخاب متغیرها (پیش فرض نرم­افزار) مرتب کرد. با ذخیره مقادیر…

Read more Descriptives in Spss 0 Comment on Descriptives in Spss
Continue reading Frequencies in Spss

Frequencies in Spss

Frequencies آماره­ها و نمودارهایی که برای توصیف انواع متغیرها مفید است را تهیه می­کند. برای شروع بررسی  مجموعه داده­ها این روش بسیار مناسب است. برای گزارش فراوانی و نمودار میله­ای، می­توان ترتیب نمایش داده­ها را به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب کرد و یا می­توان ترتیب دسته­ها را براساس فراوانی آن­ها قرار داد. وقتی یک…

Read more Frequencies in Spss 0 Comment on Frequencies in Spss
Continue reading Regression with SAS-2

Regression with SAS-2

تشخیص رگرسیون داده های غیر معمول و موثر آزمون نرمال بودن باقیمانده ها آزمون ثابت بودن واریانس خطاها آزمون همخطی چندگانه آزمون غیر خطی بودن معیارهای مدل مساله استقلال خلاصه تشخیص رگرسیون در درس قبل به چگونگی اجرای رگرسیون خطی معمولی در SAS پرداختیم، که روش‌هایی برای آزمون توزیع متغیرها و بررسی نرمال بودن توزیع…

Read more Regression with SAS-2 1 Comment on Regression with SAS-2
Continue reading codebook in Spss

codebook in Spss

Codebook اطلاعاتی مانند نام متغیر، برچسب متغیر، برچسب مقادیر، مقادیر گمشده و خلاصه آماری را برای همه متغیرها یا متغیرها مشخص‌شده و مجموعه پاسخ چندگانه برای مجموعه داده فعال گزارش می‌کند. برای متغیرهای اسمی و رتبه‌ای و مجموعه‌های چند پاسخ، خلاصه آماری شامل تعداد و درصدها است. برای متغیرهای عددی خلاصه آماری میانگین، انحراف استاندارد…

Read more codebook in Spss 11 Comments on codebook in Spss
Continue reading Regression with SAS -1

Regression with SAS -1

مقدمه تحلیل رگرسیون اولیه آزمون داده‌ها رگرسیون خطی ساده رگرسیون چندگانه تبدیل متغیرها خلاصه مقدمه این کتاب الکترونیک کتاب اول از چهار کتابی است که عناوین متفاوتی درباره استفاده از نرم‌افزار SAS در تحلیل رگرسیون را پشتیبانی می‌کند. باید تأکید کرد که این کتاب درباره تحلیل داده‌ها بوده و روش تحلیل رگرسیون را با استفاده…

Read more Regression with SAS -1 0 Comment on Regression with SAS -1
Continue reading تحلیل رگرسیون خطی در sas

تحلیل رگرسیون خطی در sas

تجزیه و تحلیل رگرسیون یکی از اصلی ترین روش های آماری است که در ارتباط با فرمولبندی مدلهای ریاضی است. این مدل ها تعیین کننده شکل روابط بین متغیرها هستند. این تحلیل در نرم افزار sas با proc reg اجرا می شود که در ادامه صورت کلی و سپس مثالی ارائه شده است. درستور کلی…

Read more تحلیل رگرسیون خطی در sas 0 Comment on تحلیل رگرسیون خطی در sas
Continue reading ضریب همبستگی در sas

ضریب همبستگی در sas

تجزیه و تحلیل همبستگی داده ها در نرم افزار sas با proc corr انجام می شود. شکل کلی این دستور به صورت زیر تعریف می شود: proc corr data=dataname options; var varnames; run; که زیر دستور options شامل موارد زیر است: pearson گزارش ضریب همبستگی پیرسن spearman گزارش ضریب همبستگی اسپیرمن kendall گزارش ضریب همبستگی…

Read more ضریب همبستگی در sas 0 Comment on ضریب همبستگی در sas