Continue reading آنالیز واریانس یک طرفه در sas

آنالیز واریانس یک طرفه در sas

برای اجرای تحلیل واریانس در نرم افزار sas از دو دستور استفاده می شود. proc anova; class factorname; model dependentvar=factorname; means factors/options; در option می توان نوع آزمون تعقیبی چون دانکن، بونفرونی، شفه و کمترین مجموع مربعات را به تحلیل اضافه نمود. همچنین می توان مقدار سطح معنی داری که به طور پیش فرض 0.05…

Read more آنالیز واریانس یک طرفه در sas 2 Comments on آنالیز واریانس یک طرفه در sas
Continue reading آزمون t در sas

آزمون t در sas

برای بررسی میانگین جامعه از آزمون t-test استفاده می کنیم. مقایسه میانگین جامعه با یک مقدار عددی ثابت (c) ، مقایسه میانگین دو گروه مستقل و همچنین دو گروه وابسته (زوجی) با استفاده از این آزمون انجام می شود. برای اجرای این آزمون در نرم افزار sas دستورات زیر به کار می رود. آزمون برابری…

Read more آزمون t در sas 0 Comment on آزمون t در sas
Continue reading رگرسیون خطی ساده در R

رگرسیون خطی ساده در R

وزن (بر حسب پوند) و سن یک نمونه تصادفی از مردان ثبت شده است، می خواهیم معادله خط رگرسیونی را پیدا کنیم. w<-c(165,167,180,195,212,175,190,210,200,159,172,189,168,174,183,190,195,180,182,220) age<-c(18,23,25,35,53,54,34,49,50,19,23,42,18,39,37,25,42,45,30,52) در بررسی رابطه میان دو متغیر نخستین گام رسم نمودار پراکنش است. plot(age,w) نمودار پراکنش یک روند خطی با شیب مثبت را نشان می دهد. برای برازش خط رگرسیونی از تابع…

Read more رگرسیون خطی ساده در R 1 Comment on رگرسیون خطی ساده در R
Continue reading آنالیز واریانس یک طرفه در R

آنالیز واریانس یک طرفه در R

برای مقایسه میانگین k گروه از تحلیل واریانس استفاده می کنیم. فرض صفر در این تحلیل برابری k میانگین است. برای اجرای این تحلیل در نرم افزار R دو تابع ()oneway.test یا ()anova را به کار می بریم. در ادامه با یک مثال نحوه نوشتن توابع و تفسیر نتایج را شرح می دهیم. مثال: سه…

Read more آنالیز واریانس یک طرفه در R 0 Comment on آنالیز واریانس یک طرفه در R
Continue reading آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS

آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS

مسیر اول: Analyze > Report > Case summaries مسیر دوم: Analyze > Descriptive statistics > descriptive مسیر سوم: َAnalyze > Descriptive statistics > Explore مسیر چهارم: Analyze > Compare means > means مسیر پنجم: Analyze > Descriptive statistics > Frequencies

Read more آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS 0 Comment on آموزش تصویری آمار توصیفی در SPSS
Continue reading ضریب همبستگی در R

ضریب همبستگی در R

برای محاسبه ضریب همبستگی از دستور زیر استفاده می کنیم: cor(x, y = NULL, use = “everything”, method = c(“pearson”, “kendall”, “spearman”)) همچنین برای آزمون صفر بودن ضریب همبستگی داریم: cor.test(x, y, alternative = c(“two.sided”, “less”, “greater”), method = c(“pearson”, “kendall”, “spearman”), exact = NULL, conf.level = 0.95, continuity = FALSE, …) مثال: x <-…

Read more ضریب همبستگی در R 0 Comment on ضریب همبستگی در R
Continue reading آمار توصیفی در stata

آمار توصیفی در stata

برای تحلیل توصیفی داده ها از دستور زیر استفاده می شود: Summarize[varlist][if][in][weight][,option] شناسه Option شامل دستورات زیر است: Detail: آماره های اضافه را گزارش می کند. Meanonly: محاسبه میانگین بدون خروجی – همزمان با detail به کار نمی رود. Format: نمایش خلاصه آماری با فرمت متغیرها Separator: خط جدا کننده متغیرها منوها: Statistics > Summaries,…

Read more آمار توصیفی در stata 0 Comment on آمار توصیفی در stata
Continue reading آمار توصیفی در SAS

آمار توصیفی در SAS

برای تحلیل توصیفی داده های کمی در نرم افزار SAS از سه روش می توان استفاده کرد که به ترتیب در ادامه توضیح داده می شود. روش means دستور اجرای این روش به این صورت تعریف می شود: Proc means data=dataname option; Var varname; run;  در این دستور پس از وارد کردن نام داده ها…

Read more آمار توصیفی در SAS 0 Comment on آمار توصیفی در SAS
Continue reading معرفی داده ها در SAS

معرفی داده ها در SAS

معرفی داده ها با صفحه کلید: برای وارد کردن داده ها در نرم افزار sas با استفاده از صفحه کلید از دستور زیر استفاده می کنیم: Data dataname; Input varname; Cards; data run; به جای dataname نام داده ها وارد می شود. نام متغیر به جای varname می نشیند. اگر متغیر رشته ای باشد بعد…

Read more معرفی داده ها در SAS 0 Comment on معرفی داده ها در SAS
Continue reading آزمون برابری واریانس های دو جامعه

آزمون برابری واریانس های دو جامعه

برای آزمون برابری واریانس های دو جامعه از تابع ()vat.test استفاده می شود. شناسه های این تابع بردار مشاهدات نمونه از جامعه اول و بردار مشاهدات نمونه از جامعه دوم هستند. شناسه های اختیاری conf.level و alternative نیز در این تابع کاربرد دارد. در زیر مثالی از کاربرد این تابع را آورده شده است. drug<-c(10,12,11,14,8,9,13,15,7,16)…

Read more آزمون برابری واریانس های دو جامعه 0 Comment on آزمون برابری واریانس های دو جامعه